Preču kontrole

Preču kontrole

Maza, brūna kartona kastīte absolūti nepiesaista uzma­nību, un vērt to vaļā nav ne­kādas intereses. Jūs noteikti man piekristu, ja vien ne­esat vendinga (tirdzniecības automātu) operators; tieši viņi ir latviešu uzņēmuma Vendon klienti un prot šo kastīti novērtēt. Šogad šis start-up uzņēmums apgrozīs vairāk nekā 200 tūkstošus latu. Mārtiņš Grandāns (36) ir pabeidzis Rīgas Ekonomikas augstskolu, strādājis telekomu­nikāciju uzņēmumā Aspiro, mediju koncernā MTG un citur, līdz 2008. gadā nonāca Drau­giem grupā, kurai bez sociālā tīkla jau toreiz bija virkne citu apakšprojektu. Viens no tiem bija Text2Reach, kurā darbojās Mārtiņš, vēl viens – MapOn, kas nodrošina autoparka GPS vadību un kontroli; pēc būtības ļoti līdzīgs Vendon idejai. Vendon tolaik vēl nebija izvei­dots kā atsevišķs uzņēmums, taču idejas tele- metrijas virzienā jau parādījās, jo īpaši tāpēc, ka par šiem pakalpojumiem interesējās kāds vendinga operators. Mārtiņam ar kolēģiem vēl nebija īsti nojausmas par šīs industrijas apmē­riem, un viņi sāka rūpīgāk pētīt konkrēto jomu.

Par patstāvīgu projektu Vendon kļuva 2011. gada pavasarī, kad arī tika nokomplek­tēta atsevišķa komanda; tie joprojām bija programmētāji no Draugiem. Mārtiņš Gran­dāns bija direktors, Mārtiņš Labāns nodar­bojās ar produkta attīstību, taču tagad vairs aktīvi nepiedalās ikdienas darbā, Eldars Lo- ginovs, kurš vēlāk aizgāja prom un sāka savu biznesu (.Forbes jau rakstīja par viņa ātrlasīšanas projektu Fastr), kā arī Edgars Bināns un Kristiāns Vēbers. Ideja bija līdzīga kā MapOn, tikai citā nišā, proti, MapOn nodrošināja au­toparka kontroli, bet Vendon kontrolē tirdz­niecības automātus. Industrija ir pietiekami liela, piemēram, ASV uzkodu un dzērienu au­tomātu operatori visā valstī ir izvietojuši vai­rāk nekā četrus miljonus aparātu. Aprēķināts, ka ASV viens cilvēks vendinga iekārtās atstāj vidēji 27 dolārus gadā. Pareizinot ar iedzīvo­tāju skaitu, nemaz nav slikti. Un Eiropa daudz neatpaliek. Vendon produkts ir viegli saprotams – ne­liela kastīte, kas tiek ievietota tirdzniecības automātā un pārraida datus par tajā notieko­šo. Uzņēmuma klienti ir vendinga operato­ri, kas, izmantojot šo pakalpojumu, var redzēt teju visu – kurā tirdzniecības automātā beigu­sies Coca-Cola, kurš nestrādā un kāpēc, vai ir pietiekami daudz sīknaudas atlikuma izdoša­nai, cik naudas ir aparātā un vai ir vajadzīga in­kasācija, kādi produkti tajā palikuši. Galvenie klienta ieguvumi ir laiks un nauda.

Klasiska shēma ir šāda: vidēji lie­lam vendinga uzņēmumam ir 300- 500 aparātu, kas izvietoti visā pilsē­tā, kompānijā strādā pieci cilvēki, un katram no viņiem tiek iedalīts noteikts rajons, kur attiecīgi jākontrolē 100 ie­kārtu. Cilvēks saplāno savu darba ne­dēļu un izrēķina, ka katru dienu viņam jāapbraukā un jāizkontrolē 20 iekār­tas. Viņš dodas pie pirmā aparāta, kas atrodas, teiksim, universitātē, noliek automašīnu un iet skatīties, kas tajā jā­papildina. Tad viņš iet atpakaļ uz auto, paņem trūkstošās preces un uzpil­da aparātu. Ja tas ir salūzis, process ir vēl sarežģītāks – vispirms jānoskaidro, kas par vainu un kāda detaļa vajadzī­ga; to ne katrs var izdarīt. Tā nu diena paiet, vizinoties un tērējot benzīnu. Ja vēl salūst aparāts, kura apmeklējums tajā dienā nav ieplānots, naudu tas no­teikti nenes. Savukārt ar Vendon viss ir vienkārši – visi dati, kur un kā trūkst, ir redzami datorā, nav lieki jātērē laiks un nauda, braukājot pa pilsētu un kontrolējot. Viena iekārta maksā 145 eiro, vēl septiņi eiro ir abonēšanas maksa par telemetrijas programmu. Tātad, lai uzņēmums ar 300 tirdzniecības auto­mātu vienu mēnesi varētu pilnvērtīgi strādāt ar Vendon iekārtām, tam jāin­vestē ap 45 tūkstošiem eiro un katru mēnesi vēl jāmaksā 2100 eiro abonē­šanas maksa. Izklausās daudz, taču, pēc Forbes aprēķiniem, tas ir par 40% mazāk, nekā vajadzētu tērēt cilvēku algošanai un degvielai.

Iespaidīgo ietaupījumu jau novērtē­juši vairāki Vendon klienti, piemēram, franču uzņēmums TopSec,ATS Ho­landē un GoFair Austrijā. Šie trīs ope­ratori ar Vendon iekārtām ir aprīkoju­ši visus savus tirdzniecības automātus, lai gan pirmās produktu partijas lat­viešu uzņēmums ārzemniekiem pie­gādāja tikai 2012. gada vidū. Līdz gada beigām tam izdevās apgrozīt jau 44 tūkstošus latu. «Ar šo iekārtu var optimizēt braukāšanas laiku un braucie­nu skaitu, kā arī reālajā laikā sekot pār­došanas rādītājiem. Ērts un vienkāršs ‘ietošanā, un mums ar ražotāju ir lie­liskas biznesa attiecības,» produktu un attieksmi savā atsauksmē slavē TopSec tehniskais direktors Džuljens Peirots. Iekārtas tiek ražotas tepat Latvijā, taču Vendon ar to nenodarbojas – visu ražošanas darbu viņi pasūta uzņēmu­mam Hanza Elektronika, kas tad arī domā, kur ņemt izejvielas. «Mums nav par to jālauza galva,» saka Mārtiņš. Vienas partijas saražošana pēc pasūtī­juma aizņem līdz astoņām nedēļām – tādā termiņā Vendon droši var solīt piegādi klientam. Kā izdevās noorganizēt tādu biznesu?

Bez regulāras dalības nozares iz­stādēs, piemēram, EU Vend Ķelnē un Venditalia Milānā, bija vajadzīga arī nauda. To produkta attīstībai vēl pašā sākumā investēja ne tikai Draugiem grupa, bet arī riska kapitālisti BaltCap, kas 2011. gadā ieguldīja pusmiljo­nu eiro. Tagad viņu kopējās investīci­jas jau sasniedz miljonu eiro. Balt­Cap pieder 42% uzņēmuma. Starp citu, BaltCap investējis arī uzņēmu­mā Hanza Elektronika, tāpēc noteik­ti jūtas ļoti komfortabli, ka var visu kontrolēt. Šogad Vendon izdevies izrāviens – apgrozījums būs pieckāršojies, saka Mārtiņš par rezultātiem, kas gaidāmi pēc diviem mēnešiem. Un viņš sagla­bā optimismu – Vendon uzvarēja kon­kursā Vācijā un kļuva par vienīgo tele­metrijas ierīču piegādātāju Deutsche Telekom M2M risinājumu nodaļai. Vācijā un citos T-Mobile tirgos jau tiek izplatīts produkts Vendon provided by T-Mobile. Un tas ir tikai viens no šogad iegūtajiem klientiem. Šķiet, ka latviešu puišiem ir pamats būt optimistiem. Starp citu, lai izmēģinātu Vendon iekārtu darbībā, nemaz nav jābūt operatoram – var vienkārši izpla tīt kafiju. Nelielie kafijas aparā­tu īpašnieki, piemēram, Illy, kas tos piedāvā klientiem, ar Vendon var izkontrolēt, vai aparāts tiek regulā­ri apkopts un vai tiešām tiek lietota tikai viņu ka­fija, kā to paredz līgums.

Padomājiet, varbūt telemetrija noder arī jūsu biznesā!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *